25Marzec 2017
Rezerwacja domków/Booking cottages

Rezerwacja domków

Na obecną chwilę rezerwacja zakończona, poniżej lista ekip, które zarezerwowały domki.

Booking of cottages completed, everyone has completed the payment. Below is a list of the teams that have booked the cottages.

Jak wszyscy zapewne sprawdzili domków w Osada Puszczańska jest 9.  Domki są oznaczone literami od A do J.

A – Chojnickie Kaszlaki

B – Andrzeje

C – SAM126p

D – Maluszkowcy

E – Oldtimery Garwolin

F – Ślązacy

G – 126Polska.pl

H – 126Polska.pl

J – Organizatorzy
Wszystkie z nich są 10 osobowe, w związku z tym, iż jest domków tyle ile jest, rezerwacja będzie prowadzona przez organizatorów pod numerem telefonu:
660 459 630 (Paweł). – proszę o telefony w godzinach 08:00 do 17:00

Koszt za całość zlotu to 1000 zł.

Pamiętaj jak rezerwujesz domek to na cały zlot i tylko tak.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie domkami osoby rezerwujące będą zobligowane do dokonania wyżej wymienionej opłaty w ciągu max. 14 dni od daty rezerwacji, w innym przypadku domek zostanie wynajęty innej ekipie. Będziemy prowadzić listę rezerwową.

Wpłat dokonujemy na numer konta:

91 1090 2590 0000 0001 3401 8021

Tytułem wpłaty: Nocleg za domek z literką, która zostanie przydzielona.
Np. „Nocleg za domek A”

Na koniec bardzo ważna sprawa, osoba wynajmująca domek bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w domku i będzie zobowiązana do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany uszkodzonych sprzętów.
———————–
Booking of cottages

As we all probably checked the houses in the Osada Puszczańska is 9. cottages are marked with letters from A to J.

All of them are 10 persons in this connection, that the houses so far, reservation will be conducted by the organizers by phone:
660 459 630 (Paweł). – Please phone between 08:00 and 17:00

The cost for the whole rally is 1000 zł.

Be sure to book a house is on the whole rally and the only way.

Due to the great interest cottage when booking will be obliged to make the above-mentioned charge within max. 14 days from the date of booking, otherwise the house will be rented to another team. We will conduct a reserve list.

We make payments on the account number:

91 1090 2590 0000 0001 3401 8021

By way of payment: Bed for the house of the letter, which will be allocated.
Eg. „Overnight stay for A house”

At the end of a very important issue, the person renting the house takes full responsibility for any damage caused to the cottage and will be required to cover the cost of any repairs or replacement of damaged equipment.