Zlot

Witajcie, pora znów się spotkać. To już czternasty raz! Nie będziemy się z niczym spieszyć, mamy całe pięć dni, od 11 do 15 sierpnia 2017.

Czas biegnie szybko, to fajnie, bo my już niedługo 14 raz się spotkamy. Jako organizatorzy chcemy abyście zlot spędzili w jak najlepszym towarzystwie tj. Wy + Wasz wyjątkowy „Maluch” oraz zgrana paczka przyjaciół, jak za dawnych lat kiedy to po naszych drogach mknęły rodziny Fiacikami 126p, a to w góry, a to nad morze, a to w inne zakątki i Polski i Europy, z tą małą różnicą, że teraz wszyscy przyjedziecie do Centrum Polski do Sochaczewa.

Co nas czeka?

Trasa turystyczna – otuliną Kampinoskiego Parku Narodowego, szlakiem Książąt mazowieckich oraz szlakiem Chopinowskim. Atrakcje w bazie zlotu, a także gigantyczna wystawa naszych Fiatów, gdyż wspólnie podejmiemy próbę pobicia aktualnego rekordu Guinnessa na „Największa paradę pojazdów marki Fiat”, a ten rekord to tylko 500 sztuk.

Pokażemy, że możemy jak tylko chcemy!!!

Nie może Was zabraknąć.
Zgłaszajcie swój udział. Już można się rejestrować.
Zapraszamy!

Meeting

We are pleased to invite Fiat 126p owners from the whole Poland and beyond to the 14th National Meeting of Fiat 126p which will take place in Sochaczew at 11-15 August 2017.
If you would like to participate fill the registration form. After submitting you will get an automatic message confirming, that we have collected your application.
The starting number will be freed if there is no record on the bank account within 14 days.

 • Regulamin (PL)

  • Organizatorem 14 Ogólnopolskiego Zlotu Fiata 126p (zwanego w dalszej części Zlotem) jest Stowarzyszenie Maluszkowcy (zwanej w dalszej części Organizatorem). Podczas imprezy organizatorzy będą oznaczeni specjalnymi strojami.
  • Uczestnikiem jest osoba, która wpłaciła kaucję wpisową, została dołączona do listy startowej na stronie www.14zlot126p.pl (w przypadku rejestracji przez Internet) i dopełniła formalności rejestracyjnych w recepcji zlotu.
  • Wypełnienie formularza rejestracji oraz wpłata kaucji wpisowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zlotu przez Organizatora.
  • Wysokość kaucji wpisowej jest podana na stronie www.14zlot126p.pl. Wpłacona kaucja jest bezzwrotna. Brak udziału w imprezie nie powoduje zwrotu kaucji.
  • Uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. Do uczestnictwa w Zlocie nie dopuszcza się jakiegokolwiek innego samochodu niż Fiat 126p (wyjątek stanowią Fiaty 500 wyprodukowane przed 1975 r. oraz pojazdy typu SAM wykorzystujące w swej konstrukcji podzespoły bazowe Fiata 126p).
  • Każdy pojazd uczestniczący w Zlocie MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny stanowiący dowód pełnej sprawności pojazdu, a kierujący pojazdem uczestniczącym w Zlocie MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Załoga nie spełniająca wymogów formalnych nie będzie dopuszczona do udziału w Zlocie.
  • Wszelkie zniszczenia i wycieki płynów eksploatacyjnych będą usuwane na koszt właściciela samochodu.
  • Pojazdy uczestników obowiązkowo muszą być oznaczone numerami startowymi oraz naklejkami na szybie przekazanymi przez Organizatora od momentu rejestracji do końca zlotu, a każdy uczestnik musi mieć założoną opaskę na rękę. Brak oznaczenia pojazdu lub uczestnika skutkował będzie automatycznym wydaleniem z bazy zlotu. Do kontroli oznaczeń upoważnieni są wyłącznie pracownicy organizatora.
  • Za szkody wyrządzone na Zlocie odpowiada wyrządzający szkodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: kradzieże, włamania do samochodów i inne przypadki losowe. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą w wyniku kradzieży, jak również zniszczenia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Teren campingu nie jest strzeżony.
  • ZABRANIA SIĘ jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU lub innych środków odurzających. Złamanie tego przepisu skutkuje automatycznym wydaleniem z bazy zlotu.
  • Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się impreza dozwolone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE za przyzwoleniem obsługi Organizatorów, w miejscu przez nich wskazanym i w czasie przez nich określonym, ujętym w Programie. Zabrania się kategorycznie czynienia powyższego na własną rękę. Na terenie kempingu w godzinach 22.00-7.00 panuje cisza nocna (za wyjątkiem strefy koncertowej). Jakikolwiek nieuzasadniony rozruch silnika lub „strzelanie” z tłumika są niedopuszczalne i będą skutkowały automatycznym wydaleniem z terenu bazy zlotu.
  • Przejazdy przez miasto pomiędzy lokalizacjami ujętymi w Programie Zlotu odbywają się w sposób indywidualny, zgodny z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. Wyjątkiem będzie parada, gdzie przejazd będzie kolumną wszystkich pojazdów z bazy zlotu do miejsca wystawy.
  • Uczestnicy biorący udział w Próbie Sprawnościowej startują na własną odpowiedzialność, sami odpowiadają za ewentualne straty poniesione podczas przejazdów. Kierowca startujący w przynajmniej jednej próbie sprawnościowej MUSI posiadać aktualne prawo jazdy i kask, natomiast pojazd MUSI posiadać ważny przegląd techniczny i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Próba sprawnościowa objęta będzie osobnym regulaminem.
  • Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania firm oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub reklamowej. Wyjątek stanowi promowanie klubów Fiata 126p oraz innych zlotów, po wcześniejszym ustaleniu zakresu działań z Organizatorem. Brak w/w zgody będzie skutkował nałożeniem kary finansowej w wysokości 5 tys. zł netto.
  • Organizator ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu, dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszenia Regulaminu – również na koszt zobowiązanego.
  • Na terenie bazy zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Łamanie Regulaminu mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami wliczając w to przymusowe usunięcie uczestnika z terenu Zlotu. Uczestnicy oprócz Regulaminu mają obowiązek respektować inne ustalenia i polecenia Organizatora dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Organizator może wskazać osoby pilnujące porządku, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy w dniu zlotu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przeczytania i akceptacji niniejszego regulaminu (lub jego zmienionej przez Organizatora formy).
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Zlotu podczas jego trwania, do możliwości odwołania części imprezy ze względu na brak frekwencji lub czynniki niezależne od organizatora.
 • Regulations (EN)

  • The organizers of the XIV Fiat 126p National Meeting (called later on the Meeting) are the members of the Association “Maluszkowcy” (called the Organizer later on). During the Meeting the Organizers will be marked with special clothes.
  • The participant is the person, who paid the entry fee, was included in the starting list on the www.14zlot126p.pl website (after registration via the Internet), filled in the registration form in the meeting reception and got the bill in the reception.
  • Filling in the registration form and paying the entry fee equals the agreement to process the personal data for the needs of the Meeting by the Organizer.
  • The entry fee is defined on the www.14zlot126p.pl website. The paid fee will not be returned. The lack of participation will not cause the return of the fee.
  • The participants arrive to the Meeting by themselves, at their own risk and at their own expense. Only the Fiat 126 and 126p are allowed during the meeting. The only exception is the Fiat 500 built before 1975 and vehicles build by their owners on the base of Fiat 126.
  • Every car taking part in the meeting MUST have the valid MOT, compulsory third party liability insurance and the driver of this car must have a valid driving license. The team that does not fulfil these regulations, will not be accepted in the Meeting.
  • Every damage caused by the car such as leakage of the liquids will be removed at the owners expense.
  • All participants vehicles must be marked with starting numbers and stickers on the window given by the organizer since the registration till the end of the Meeting. Every participant must have the identifier or the band on the wrist during this time. The lack of the marker on the car or the participant will cause the immediate rejection from the Meeting base. The control of the markers can be done only by the Organizers personnel.
  • The person who caused any damages during the meeting is responsible for the cost of this damage. The organizer will not be responsible for any thefts, burglary or any other random events. Every participant is responsible for his property and has a duty to protect it on his own against its loss due to theft, as well as destruction. Parents are responsible for any damage done by their children. The campsite is not guarded.
  • IT IS FORBIDDEN to move the vehicle when the driver is under the influence of ALCOHOL or other drugs. Violation of this provision results in automatic expulsion from the base of the meeting by the security.
  • Using the car in areas where the event takes place is permitted ONLY with the consent of the organizers, in a places designated by them and at the time specified by them included in the Program. Categorically it is forbidden to do this on their own. At the campsite between 22.00 and 7.00 there is a curfew (except for the concert area). Any unjustified start the engine or “shooting” from the muffler are unacceptable and will result in automatic expulsion from the Meeting base.
  • Driving through the city between locations recognized in the Meeting programme is held in individual manner consistent with the rules of the road. The exception will be the parade, where the ride will be a column of all vehicles from the base of the Meeting to the exhibition place.
  • Participants taking part in the Gymkhana compete on their own responsibility, they are responsible for any damages during racing. The driver competing in at least one race MUST hold a valid driving license, and vehicle MUST have a valid MOT, compulsory third party liability insurance and accident insurance. Gymkhana will be covered by separate rules.
  • During the event is completely forbidden to conduct any commercial activity or advertising. The exception is the promotion of Fiat 126p clubs and other meetings, after defining the scope of activities of the organizer. The lack of such agreement will result in the imposition of a financial penalty in the amount of 5000 PLN net.
  • The organizer has the right to ask for stopping the violations of the Rules, to start activities aimed at eliminating the causes of violations of the Rules – also at the expense of principal.
  • In the Meeting base, each participant is obliged to comply with these Regulations. Breaking the Rules which may directly affect the safety of others or flagrantly violate the order will result in consequences including the forcible removal of the participant from the Meeting base. Participants in addition to these Regulations are obliged to respect other arrangements and commands about safety and order. The Organizer may indicate the person guarding the order, and their command have the same weight as the Organizers. The organizer reserves the right to make changes in these regulations. At the day of the Meeting, the Participants are obliged to give written confirmation and acceptance of these regulations (or its updated by the Organizer version).
  • The organizer reserves the right to make changes in the program of the Meeting during it takes place, to cancel a part of the event due to lack of attendance or factors independent of the organizer.